ไทย จับมือจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันสินค้าท้องถิ่น

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายทางการค้า (Business networking) โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นครั้งแรกที่ลงนามกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ของทั้งสองประเทศที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน พัฒนานวัตกรรม (Innovative) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มุ่งพาสินค้าและบริการท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาดโลก (Local to Global) อย่างแข็งแกร่งต่อไป

2019-09-25T15:54:15+00:00 September 25th, 2019|Friends of DITP|