Local to Global อัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย จุดแข็งท้องถิ่นไทยในเวทีโลก

สินค้าท้องถิ่นไทยมักได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในฐานะของที่ระลึกอยู่เสมอ แต่การจะยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกในระดับโลกโดยมีคู่แข่งเป็นแบรนด์จำนวนมากจากนานาประเทศนั้น เพียงเอกลักษณ์ท้องถิ่นอาจยังไม่เพียงพอ

 

ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ไลฟ์สไตล์ อาหาร หรือบริการก็ตามจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบที่ทันสมัย ความเป็นท้องถิ่นในมุมใหม่จึงเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นผ่านวัตถุดิบที่เลือกใช้ หรือวัฒนธรรมของไทย เกิดเป็นสินค้าไทยโมเดิร์นที่รวมความร่วมสมัยและความเป็นท้องถิ่นไว้ด้วยกัน

 

ปัจจุบันแบรนด์ไทยเริ่มหันมาใช้การออกแบบเพื่อสื่อสารภูมิปัญญาไทยกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จักสานอย่าง แบรนด์ INTHAI ซึ่งประยุกต์นำลายเบญจรงค์และลายครามของเครื่องเคลือบดินเผามาออกแบบเป็นเครื่องประดับอย่างต่างหู หรือแบรนด์ SARNSARD ที่นำเตยปาหนัน วัสดุท้องถิ่นบ้านดุหุน จังหวัดตรัง กับลายสานดอกจันทร์บนของใช้ของชาวบ้าน มาย้อมเป็นสีสันต่างๆ และสานขึ้นเป็นกระเป๋า ที่ใส่ของ หรือของแต่งบ้าน ที่สวยงาม สะท้อนวัฒนธรรมชุมชน และดึงดูดใจชาวต่างประเทศ โดยในปี 2561 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ประมาณ 12,165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 388,000 บาท) มีตลาดส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร

 

ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยเป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับภูมิภาค STYLE Bangkok ภายใต้แนวคิด Crenovative Origin ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ไทยไว้ด้วยกัน โดยงาน STYLEจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการค้าระดับโลกขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทย โดยนักธุรกิจและผู้ซื้อจากนานาประเทศเข้าร่วม พร้อมเกิดการซื้อขายและจับคู่ทางธุรกิจได้ทันที

 

สำหรับธุรกิจประเภทอาหารนั้น ทาง DITP ก็ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น เช่น การช่วยผู้ประกอบการจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สตูล ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ในการพัฒนาสินค้าอาหารฮาลาลไทยสู่สากล พร้อมจัดงาน THAIFEX เพื่อแสดงศักยภาพธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มากด้วยคุณภาพและความหลากหลาย เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่ระดับโลก

 

นอกจากนี้ ทาง DITP ยังได้มีการจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับธุรกิจการบริการภายในประเทศ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะธุรกิจบริการสุขภาพและร้านอาหารไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบริการ

 

สินค้าท้องถิ่นไทย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน มารังสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยคนในพื้นที่ แสดงถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างร่วมสมัย แต่อาจยังขาดโอกาสและแนวทางในการเชื่อมต่อสู่เวทีโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ ให้ผู้ส่งออกได้มีโอกาสพบกับคู่ค้าจากนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย Local to Global ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าท้องถิ่นไทยสู่เวทีระดับโลก ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาจากฐานรากของท้องถิ่นจะสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนได้

2019-07-30T10:32:52+00:00 July 30th, 2019|Trade Highlight|