Executive Editor

สวัสดีค่ะ

จากสภาวะการทำงานที่เคร่งเครียด และพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คนส่วนใหญ่เผชิญกับความเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้คนจึงหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ หรือ Wellness Industry จึงขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย

จากข้อมูลของ Global Wellness Institute (GWI) พบว่าธุรกิจเพื่อสุขภาพทั่วโลก เช่น ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เชิงป้องกัน ธุรกิจอาหารเสริม รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี แสดงให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจรูปแบบใหม่ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยนั้น การขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 3.2 แสนล้านบาท (ในช่วงปี 2556-2558) เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย คาดว่าในช่วงปี 2560-2563 จะเติบโตสูงถึง 16% ต่อปี โดยรายได้กว่า 90% มาจากธุรกิจความงามและการชะลอวัย ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์เชิงป้องกัน และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงวางแผนงาน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อผลักดันตลาด Wellness ของไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี เช่น จัดแคมเปญ Think Thailand ที่เน้นย้ำคุณภาพ ความแตกต่างของสินค้าไทยในตลาดโลก นอกจากนี้ยังมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Award) ให้กับผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้า เยือนตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพ เช่น เมียนมาร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายตลาดและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมธุรกิจ Wellness & Medical Services (WMS) เช่น งานแสดงสินค้า STYLE งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX World of Food Asia เป็นต้น

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้ จะพาผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรับกระแสสุขภาพ เพื่อพัฒนาและผลักดันสินค้าและบริการด้าน Wellness ไทย ให้มีลักษณะที่โดดเด่น แตกต่าง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

2018-10-18T14:57:13+00:00 October 18th, 2018|Executive Editor|