DITP Society

DITP Society 2016-11-04T20:15:08+00:00

Bangkok Gems & Jewelry Fair – เครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 7-11 กันยายนที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Heritage & Craftsmanshi [...]

Categories: DITP Society|Comments Off on Bangkok Gems & Jewelry Fair – เครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก

อัตลักษณ์ใหม่ DITP – เชื่อมั่น คุ้นเคย ในการสื่อสาร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้าง Corporate Identity (CI) หรืออัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการเป็นหน่วยงานห [...]

Categories: DITP Society|Comments Off on อัตลักษณ์ใหม่ DITP – เชื่อมั่น คุ้นเคย ในการสื่อสาร

จับคู่ธุรกิจแดนมังกร – เปิดโอกาสสำคัญการค้าการลงทุน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายในงาน “ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้าการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน)” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 25 [...]

Categories: DITP Society|Comments Off on จับคู่ธุรกิจแดนมังกร – เปิดโอกาสสำคัญการค้าการลงทุน

DITP สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง – CLMVT ผนึกกำลังรับเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ได้จัดโครงการ CLMVT Executive Program 2018 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม ที่ผ่านมา นำผู้บริหารระดับสูง [...]

Categories: DITP Society|Comments Off on DITP สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง – CLMVT ผนึกกำลังรับเศรษฐกิจยุคใหม่

Passport to Global ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Start up ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) [...]

Categories: DITP Society|Comments Off on Passport to Global ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

KOIMA เยือนไทย เจรจาการค้าไทย-เกาหลีเติบโต

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ร่วมมือกับ สมาคมผู้นำเข้าเกาหลี (Korea Importer Association – KOIMA) จัดคณะผู้แทนการค้าระดับสูงจาก KOIMA เยือนไทยเพื่อเจรจาการค้า เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาค [...]

Categories: DITP Society|Comments Off on KOIMA เยือนไทย เจรจาการค้าไทย-เกาหลีเติบโต