DITP สร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง – CLMVT ผนึกกำลังรับเศรษฐกิจยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) ได้จัดโครงการ CLMVT Executive Program 2018 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม ที่ผ่านมา นำผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศ CLMVT เข้ามาสร้างมิตรภาพและเครือข่ายธุรกิจ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT โดยมีทีมอาจารย์จากสถาบันชั้นนำของโลก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาค CLMVT ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนภายในกลุ่มประเทศ CLMVT นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนทัศนะและออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศและภูมิภาคได้

ติดตามกิจกรรมดีๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ที่ nea.ditp.go.th

2018-10-18T16:45:57+00:00 October 18th, 2018|DITP Society|