อัตลักษณ์ใหม่ DITP – เชื่อมั่น คุ้นเคย ในการสื่อสาร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้าง Corporate Identity (CI) หรืออัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนา ผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น คุ้นเคย ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้อัตลักษณ์ และการเขียนสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์กรมฯขึ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนสื่อประชาสัมพันธ์และหลักการใช้งานอัตลักษณ์ รวมถึงสามารถนำความรู้จากวิทยากรไปใช้ประโยชน์และประยุกต์กับงานของตนได้

ติดตามข่าวสารกิจกรรมของ DITP ได้ที่ www.ditp.go.th

2018-10-18T16:48:06+00:00 October 18th, 2018|DITP Society|