นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์

เริ่มรับราชการกรมพาณิชย์สัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ 2526 ศึกษาในระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ นางนันทวัลย์เข้ารับราชการโดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอีกหลายกรม ภายในกระทรวงพาณิชย์

“ดิฉันตัดสินใจมารับราชการที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ เนื่องจากเป็นงานที่ท้าทายและมีความน่าสนใจ ได้ทำงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งหลังจากได้ทำงานแล้ว ทำให้ทราบว่างานที่ทำมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จึงตั้งใจทำงานให้เต็มที่และทำงานให้ดีที่สุด โดยถือคติที่ว่า ถ้าหากเราทำงานที่รักแล้ว ผลงานก็จะออกมาดี เราก็มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีไปด้วย แม้ว่างานจะมากแค่ไหนก็ตาม”

นางนันทวัลย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมในฐานะที่ได้ทำงานและเติบโตมากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า อยากเห็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้แก่ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งพัฒนาองค์กรให้เร็วขึ้น เพราะในอดีตถือว่าเป็นกรมที่เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง และในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานของรัฐที่บุคลากรของกรมได้มีโอกาสทำงานในต่างประเทศ ทำให้กรมมีแนวทางการทำงานที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล ประกอบกับการทำ Benchmark หรือ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานกับหน่วยงานในต่างประเทศจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ยกระดับการทำงานและการบริหารให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางนันทวัลย์ ได้ฝากข้อคิดถึงข้าราชการรุ่นน้องทั้งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ กระทรวงพาณิชย์ ในวาระที่จะเกษียณอายุในปีนี้ว่า การโยกย้ายเป็นสิ่งที่ดี เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ และขอให้มีความสุขในการทำงาน มีความใส่ใจและตั้งใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2018-10-18T16:33:07+00:00 October 18th, 2018|DITP Club|