คุณมิ้ว-ศิริวรรณ ณัฐพูลวัฒน์ – Get to Know Thailand บอกให้โลกรู้ แบรนด์ไทยมีดี

จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จุดประกายให้คุณมิ้ว-ศิริวรรณ ตัดสินใจเข้ามาทำงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สังกัดสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หน้าที่รับผิดชอบหลักคือการสร้างภาพลักษณ์การค้าประเทศไทย หรือ Nation Branding โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

 

“มิ้วได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (Tmark) ที่ DITP ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน ในการรับรองสินค้าและบริการ ในด้านคุณภาพ ไปจนถึงด้านอุตสาหกรรมสีเขียว มาตรฐานแรงงาน และ CSR อันเป็นประเด็นที่หลายๆ ประเทศให้ความสำคัญและยกเป็นข้อกีดกันทางการค้า อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ร่วมรับผิดชอบคือ “MOC 4 I” เป็นโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการใน 4 ระดับ ได้แก่ 1) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) 2) อบรมบ่มเพาะ (Incubation) 3) ประยุกต์ใช้เครื่องมือ (Implementation) และ 4) การทำให้แบรนด์เป็นสากล (Internationalization) และล่าสุดกรมฯ ได้นำ ’10 แบรนด์ Hero’ ไปเปิดตลาดเซี่ยงไฮ้ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเจาะตลาดระดับสูงของประเทศจีนที่ได้ชื่อว่ามีกำลังซื้อสูงที่สุด และเป็นการบอกให้โลกทราบว่าแบรนด์ไทยมีดีอย่างไร

 

“งานราชการไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องอาศัยทีมที่ดี อาจจะมีบ้างที่เราเหนื่อยและท้อ แต่มิ้วได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมที่ดี เมื่อเกิดปัญหาก็พยายามคิดบวกอยู่เสมอเพราะเราเองทราบว่ากำลังทำอะไรอยู่และทำไปเพื่ออะไร จนถึงปัจจุบันมิ้วทำงานมาประมาณ 5 ปีแล้ว มีความคาดหวังที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการช่วยกรมฯ ให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งตอนนี้ได้ขยายเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น นั่นคือ การได้เห็นประเทศไทยมีเศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ยั่งยืน ที่สำคัญคืออยากให้ผู้ประกอบการไทยมีผลประกอบการการส่งออกที่ดีขึ้นและเป็นที่รู้จักระดับโลก”

 

“จริงๆ แล้วผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพมากอยู่แล้ว แต่หนึ่งเรื่องที่สำคัญคือ เราจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องลึกในตลาดกลุ่มเป้าหมาย ต้องศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน เช่น ข้อกีดกันทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก ที่เราต้องติดตามเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหา อย่างไรก็ดี ถ้าหากผู้ประกอบการต้องการข้อมูลหรือคำปรึกษา สามารถติดต่อมาที่กรมฯ ได้ โดยเราพร้อมจะเป็นคู่คิด คู่มิตร ในการส่งเสริมท่านด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีบริการให้คำปรึกษาสำหรับทุกปัญหาและข้อสงสัย รวมถึงทุกแนะแนวทางสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

2019-07-30T10:35:12+00:00 July 30th, 2019|DITP Club|