ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) หมายถึงการที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติเดินทางมารักษาตัวในโรงพยาบาลของประเทศไทย รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมทั้งใช้บริการด้านสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพทั่วไป ทำฟัน ศัลยกรรมความงาม รวมถึงการนวดแผนไทยและการทำสปา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 1.6 ล้านล้านบาท ขยายตัวเกือบร้อยละ 10 ต่อปี ช่วยสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ประกอบการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี สำหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องประมาณร้อยละ 8 ต่อปี

ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย นพ. บุญ กล่าวว่า Medical Tourism ของไทยถือว่าเป็นผู้นำในระดับเอเชีย มียอดผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารักษาและท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี สาเหตุสำคัญ 3 ประการที่ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ คือ ประการที่หนึ่ง ค่ารักษาบริการที่เหมาะสมไม่สูงเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างประเทศสิงคโปร์ ประการที่สอง การให้บริการแบบคนไทย ที่มีใจรักงานบริการ (Service Mind) ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญของไทย ประการที่สาม การท่องเที่ยวของไทยถือว่าเป็นระดับ “World class” มีความน่าสนใจและหลากหลายสามารถดึงดูดผู้ป่วยให้ตัดสินใจมารักษาในประเทศไทย

นอกจากนี้ นพ. บุญ ได้กล่าวถึงทิศทางการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า ถึงแม้ผู้ป่วยจากยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจะมีปริมาณลดลงบ้าง แต่ผู้ป่วยจากประเทศจีน เมียนมาร์ และกัมพูชา มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบุตรยากชาวจีนที่เดินทางมารักษาปัญหาการมีบุตรยากและการทำเด็กหลอดแก้วกว่า 10,000 คนต่อปี เนื่องจากประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 20 ปี และอีกหนึ่งประเภทการรักษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือด้านทันตกรรม ประเทศไทยถือเป็นผู้นำทั้งด้านการให้บริการที่รวดเร็วและมีราคาที่เหมาะสม เป็นรองเพียงแค่ประเทศเยอรมันเท่านั้น

นพ. บุญ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวของประเทศไทยว่า บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ Jin Wellbeing Country หรือเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ โดยการพัฒนาโครงการประกอบไปด้วยที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพครบวงจรเพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว ที่เกิดจากการนำความเชี่ยวชาญด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ทางบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สั่งสมมานานกว่า 40 ปี และความเข้าใจในด้านความต้องการทั้งทางร่างกาย จิตใจ ของผู้สูงวัยและครอบครัวอย่างแท้จริง

นพ. บุญ วนาสิน
ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2018-10-18T15:01:00+00:00 October 18th, 2018|Trade Talk|